نام دیزل ژنراتور مدل دیزل ژنراتور مدل موتور توان دایمی توان اضطراری تصویر فایل PDF
دیزل ژنراتور کامینز C38 D5 C38 D5 4B3.3G1 35 (KVA) 38 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C55 D5 C55 D5 4BT3.3G2 50 (KVA) 55 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C70 D5 C70 D5 4BT3.9G4 63 (KVA) 70 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C90 D5 C90 D5 4BTA3.9G4 80 (KVA) 90 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C110 D5B C110 D5B 6BTA5.9G1-I 100 (KVA) 110 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C125 D5 C125 D5 6BTA5.9G2-I 113 (KVA) 125 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C150 D5 C150 D5 6BTA5.9G2 136 (KVA) 150 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C200 D5S C200 D5S 6CTA8.3G2 185 (KVA) 204 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C250 D5 C250 D5 6CTAA8.3G2 182 (KVA) 200 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C250 D5 6C8.3 series 148-256.25 (KVA) 163-287.5 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C275 D5 c275d5 QSL9G5 250 (KVA) 275 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C275 D5 c275d5 QSL9 series 250-300 (KVA) 275-330 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C330 D5 c330d5 QSL9G5 300 (KVA) 330 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C330 D5 c330d5 QSL9 series 250-300 (KVA) 275-330 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C350 D5 c350d5 NT855G6 315 (KVA) 350 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C350 D5 c350d5 NT855 series 315-400 (KVA) 350-440 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C400 D5 c400D5 NTA855G4 350 (KVA) 390 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C400 D5 c400D5 NT855 series 315-400 (KVA) 350-440 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C550 D5 c550D5 QSX15G8 500 (KVA) 550 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C550 D5 c550D5 QSX15 series 450-500 (KVA) 500-550 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C825 D5 c825D5 VTA28G6 750 (KVA) 825 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C825 D5 c825D5 VTA28 series 640-750 (KVA) 706.25-825 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C900 D5 c900D5 QSK23G3 820 (KVA) 900 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C900 D5 c900D5 QSK23 series 760-820 (KVA) 840-900 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C1000 D5 c1000D5 QST30G3 939 (KVA) 1041 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C1000 D5 c1000D5 QST30 series 938.75-1000 (KVA) 1041.25-1110 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور کامینز C2250 D5 c2250D5 QSK60G4 2000 (KVA) 2250 (KVA) دیزل ژنراتور کامینز ریان پیشرو دیزل
ریان پیشرو دیزل