نام دیزل ژنراتور مدل دیزل ژنراتور مدل ژنراتور توان دایمی توان اضطراری تصویر فایل PDF
ژنراتور استمفورد BC-162 BC-162 12.5-31.3 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BC-164 BC-164 8.1-20 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور BC-182 BC-182 30-46.9 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BC-184 BC-184 15-50 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA-162 BCA-162 12.5-50 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162D BCA162 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162E BCA162E دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162F BCA162F دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162G BCA162G دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162j BCA162j دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA162L BCA162L دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA164 BCA164 8.1-35.6 دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور BCA164A BCA164A دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور BCA164B BCA164B دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA164C BCA164C دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA164D BCA164D دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنزاتوز استمفورد BCA164E BCA164E دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA164F BCA164F دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCA164G BCA164G دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI162D BCI162D دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI162E BCI162E دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI162F BCI162F دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI162G BCI162G دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI164A BCI164A دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI164B BCI164B دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد bci164c BCI164C دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI164D BCI164D دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI182H BCI182H دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل
ژنراتور استمفورد BCI162J BCI182J دیزل ژنراتور استمفورد ریان پیشرو دیزل