نام دیزل ژنراتور مدل دیزل ژنراتور مدل موتور توان دایمی توان اضطراری تصویر فایل PDF
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD531GE TAD531GE 110KVA TAD531GE 130/104 (KVA/KW) 145/115 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD531GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD532GE TAD532GE 140KVA TAD532GE 130/104 (KVA/KW) 145/115 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD532GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE TAD731GE 165KVA TAD731GE 150/120 (KVA/KW) 165/132 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE TAD732GE 200KVA TAD732GE 188/150 (KVA/KW) 205/165 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE TAD733GE 220KVA TAD733GE 200/160 (KVA/KW) 220/176 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD734GE TAD734GE 275KVA TAD734GE 250/200 (KVA/KW) 275/220 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD940GE TAD940GE 300KVA TAD940GE 275/260 (KVA/KW) 300/286 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD940GE  ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD941GE TAD941GE 350KVA TAD941GE 325/260 (KVA/KW) 360/286 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD941GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1241GE TAD1241GE 400KVA TAD1241GE 375/300 (KVA/KW) 415/330 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1241GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1242GE TAD1242GE 450KVA TAD1242GE 410/328 (KVA/KW) 450/361 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1242GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1343GE TAD1343GE 400KVA TAD1343GE 375/300 (KVA/KW) 415/330 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1343GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1344GE TAD1344GE 450KVA TAD1344GE 410/328 (KVA/KW) 450/361 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1344GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1640GE TAD1640GE 500KVA TAD1640GE 463/370 (KVA/KW) 510/407 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1640GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1641GE TAD1641GE 500KVA TAD1641GE 500/400 (KVA/KW) 550/440 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1641GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1642GE TAD1642GE 630KVA TAD1642GE 570/456 (KVA/KW) 630/502 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1642GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD520GE TD520GE 94KVA TD520GE 570/456 (KVA/KW) 630/502 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD520GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD720GE TD720GE 145KVA TD720GE 150/120 (KVA/KW) 165/132 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD720GE ریان پیشرو دیزل
دیزل ژنراتور ولوو پنتا TWD1643GE TWD1643GE 700KVA TWD1643GE 632/505 (KVA/KW) 700/556 (KVA/KW) دیزل ژنراتور ولوو پنتا TWD1643GE ریان پیشرو دیزل